LIPPUKUNTA JEANNE D’ARC R.Y.
SÄÄNNÖT

29.5.2023
Y-Tunnus: 1443090-9

 

Nimi, kotipaikka ja kieli
Lippukunta Jeanne d’Arc r.y., jota näissä säännöissä kutsutaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja jonka kielenä on suomi.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii toteuttamaan kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva yhteisön jäsen. 

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partioliikkeen arvopohjan mukaisesti kehittäen yksilön suhdetta itseen, toisiin, ympäristöön sekä yhteiskuntaan järjestämällä kokouksia, retkiä, leirejä, kursseja ja johtajakoulutuksia nousujohteisesti.

Lippukunta järjestää avointa ja sitoutumatonta toimintaa, joka tukee yksilön katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Jäsenet
Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias kuitenkin huoltajan  suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan jäsenrekisterivastaava ja/tai lippukunnanjohtaja Suomen Partiolaisten jäsenrekisteripalvelussa. 

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta Suomen Partiolaisten jäsenrekisteripalvelussa, tai ilmoittamalla kirjallisesti erosta lippukunnan jäsenrekisterivastaavalle tai hallituksen jäsenelle tai sen puheenjohtajalle. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi lippukunnasta vuoden kuluttua toiminta- ja tilikauden päättymisestä, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kyseiselle toimikaudelle.  

Jäsenmaksut
Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan kevätkokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Hallinto
Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu:
- Puheenjohtaja (nk. lippukunnanjohtaja)
- Vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä
- Vähintään nolla (0) ja enintään kaksi (2) varajäsentä 

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi toiminta- ja tilikaudeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan pestijohtajan, joka toimii tarvittaessa varapuheenjohtajana (nk. varalippukunnanjohtajana), jos pestijohtajaa ei ole nimitetty hallitus valitsee varalippukunnanjohtajan keskuudestaan yhdeksi toiminta- ja tilikaudeksi kerrallaan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Varajäsen astuu varsinaisen jäsenen tilalle tämän ollessa estyneenä. Hallituksen kokoukset voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että hallituksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana eli osallistumalla kokoukseen etäyhteydellä. Tällöin pöytäkirjaan kokouspaikaksi merkitään etäyhteyden mahdollistama palvelu. 

Kannatusyhdistys
Lippukunnan kannatusyhdistys muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Kannatusyhdistys ei ole lippukunnan elin.

Lippukunnanjohtajan tehtävät
Lippukunnanjohtajan tehtävänä on:

1. johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti
2. kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3. pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa lippukuntaa
2. suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa
3. ylläpitää jäsenluetteloa Suomen partiolaisten jäsenrekisterissä
4. huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
5. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat 
6. toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset 

10§ Lippukunnan nimenkirjoittajat
Lippukunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen/varajäsenen kanssa, tai hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen kaikilla yli 18-vuotiailla jäsenillä ja varajäsenillä. 

11§ Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus
Lippukunnan toiminta- ja tilikausi alkaa 1. kesäkuuta ja päättyy 31. toukokuuta.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa toiminnantarkastuslausunto ja -muistio viimeistään syyskokouksessa.  

12§ Lippukunnan kevät- ja syyskokoukset
Lippukunnan maalis-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä pidettävän  kevätkokouksen tehtävänä on: 

1. vahvistaa toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle
2. toimittaa hallituksen puheenjohtajan eli lippukunnanjohtajan vaali
3. vahvistaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle
4. toimittaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
5. valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Lippukunnan kesä-syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä pidettävän syyskokouksen tehtävänä on:
1.
päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä (yli 15-vuotiaalla lippukunnan jäsenellä) käytössä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Henkilövaaleissa kuitenkin äänten jakautuessa tasan, eniten ääniä saanut/saaneet valitaan ja yhtäläisen äänimäärän saaneista äänestetään uudelleen. Jos tämänkin jälkeen äänet jakautuvat tasan, arpa ratkaisee. 

Lippukunnan kokoukset voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana eli osallistumalla kokoukseen etäyhteydellä. Tällöin pöytäkirjaan kokouspaikaksi merkitään etäyhteyden mahdollistama palvelu.

13§ Ylimääräiset kokoukset
Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä muuten aiheellisena. 

14§ Kokouskutsut 
Lippukunnan kokousten kokouskutsut on lähetettävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

15§ Ohjesäännöt
Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä. 

16§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä. 

17§ Lippukunnan purkaminen
Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Lippukunnan purkautuessa sen varat luovutetaan lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.