Lippukunta Jeanne d'Arcin pestikuvaukset

 

Lippukunnanjohtaja (Pestikortti) 

- Johtaa lippukunnan toiminnan kokonaisuutta. 
- Kutsuu koolle ja johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa hyvän hallintotavan mukaisesti. 
- Huolehtii yhdessä talousvastaavan kanssa avustusten hakemisesta.
- Varmistaa sujuvan hallitus- ja johtajistotyöskentelyn. 
- Edustaa lippukuntaa virallisissa tapahtumissa, toimii lippukunnan edustajana ja lausuu tarvittaessa lippukunnan virallisen kannan. 
- Delegoi isompien tapahtumien ja leirien järjestämiseen liittyvät tehtävät huolehtii tehtävien jakamisesta pestijohtajan sekä viestintävastaavan kanssa. - Pitää yhteyttä lippukunnan sidosryhmiin, kuten esimerkiksi seurakuntaan, piiriin, kaupunkiin/kuntaan, kannatusyhdistykseen ja muihin alueella toimiviin järjestöihin. - Pitää lippukunnan johtajiston tietoisena sidosryhmien tärkeistä tapahtumista ja muista lippukuntaa koskettavista toiminnoista. 
- Kehittää lippukunnan toimintatapoja yhdessä hallituksen ja johtajiston sekä alueen lippukuntavalmentajan kanssa. 
- Ylläpitää visiota siitä, minkälainen lippukunta voi parhaimmillaan olla ja innostaa muita toiminnan ja itsensä kehittämiseen. 
- Tuntee piirinsä kriisiviestintäohjeen ja toimii sen mukaisesti. 
- Tuntee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter Ry:n turvallisuusohjeet ja vastaa siitä, että niitä noudatetaan lippukunnan toiminnassa. Lippukunnanjohtaja vastaa myös siitä, että lippukunnan hallitus on hyväksynyt Turvallisesti yhdessä –ohjeen osaksi oman toimintansa ohjeistusta. 
- Huolehtii siitä, että lippukuntaan on nimetty turva-aikuinen. Ellei lippukunnan hallitus erikseen nimeä lippukunnastaan turva-aikuista, kuuluvat turva-aikuisen tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle, joka useimmiten on lippukunnanjohtaja. 
- Osallistuu lippukunnanjohtajien tapaamisiin, jotka alueellinen lippukuntavalmentaja kutsuu koolle ja lippukunnanjohtajalle suunnattuihin koulutuksiin 
- Osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin pestiään tukeviin tapahtumiin

Pestijohtaja (Pestikortti)

- Kantaa yhdessä kärkikolmikon kanssa vastuun koko lippukunnasta ja edustaa hallitusta.
- Toimii tarvittaessa lippukunnanjohtajan sijaisena. 
- Kehittää lippukunnan toimintaa yhdessä kärkikolmikon kanssa. 
- Vastaa johtajiston virkistystoiminnasta. 
- Pyrkii näkemään ja hallitsemaan kokonaisuuden – hyvä käsitys koko lippukunnasta.
- Huolehtii yhdessä kärkikolmikon kanssa, että jokaiselle tehtävälle on tekijä, etenkin ryhmillä johtajat. 
- Huolehtii siitä, että lippukunnan hallituksessa toimivien vapaaehtoisten kanssa käydään hyvä pestikeskustelu ja he tietävät mitä heiltä odotetaan sekä mitä tukea ja koulutusta pestiin on tarjolla. 
- Huolehtii siitä, että lippukunnan aikuisrekrytointi on aktiivista ja jatkuvaa.
- Seuraa piirin, SP:n ja alueen muiden lippukuntien koulutustarjontaa ja tiedottaa niistä lippukunnassa. 
- Vastaa lippukunnan ilmoittautumisista koulutuksiin ja tuntee piirin ilmoittautumiskäytännöt. 
- Laatii lippukunnan kouluttautumissuunnitelman sekä seuraa ja päivittää sitä.
- Ylläpitää lippukunnan koulutusrekisteriä huolehtimalla siitä, että käydyt koulutukset merkitään Kuksaan. (Lpk:n vastuulla olevien koulutusten osalta). 
- Ylläpitää lippukunnan jäsenrekisteriä Kuksassa. (Jäsenrekisterivastaavan pestikortti)
- Auttaa ja neuvoo lippukunnan vapaaehtoisia kuvailemaan partiossa oppimiaan taitoja niin, että ihmiset partiossa ja partion ulkopuolella ymmärtävät, minkälaisesta taidoista on kyse. 
- Osallistuu kärkikolmikon kanssa aluetapaamisiin

Ohjelmajohtaja (Pestikortti)

- Kantaa yhdessä kärkikolmikon kanssa vastuun koko lippukunnasta ja edustaa hallitusta.
- Pysyy ajan tasalla lippukunnan jokaisen ikäkauden tilanteesta. 
- Pestaa ikäkausivastaavat (tai pienessä lippukunnassa sammot, akelat ja luotsit)
- Huolehtii että jokainen ikäkausi toteuttaa ikäkauden partio-ohjelmaa.
- Huolehtii siitä, että kaikille ikäkausille on tarjolla partio-ohjelman mukaiset ikäkausitapahtumat joko lippukunnan, alueen, piirin tai keskusjärjestön järjestämänä.
- Huolehtii siitä, että ryhmänjohtajina toimivien vapaaehtoisten kanssa käydään hyvä pestikeskustelu ja he tietävät mitä heiltä odotetaan sekä mitä tukea pestiin on tarjolla. 
- Kannustaa ryhmiä kaikista ikäkausista osallistumaan lippukunnan, alueen, aluejärjestön, piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin. 
- Varmistaa yhdessä ikäkausivastaavien (tai pienessä lippukunnassa sampojen, akeloiden ja luotsien) kanssa, että lippukunnan ryhmien toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. 
- Tuntee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n turvallisuusohjeet ja varmistaa, että toiminta on niiden mukaista. 
- Delegoi alueellisesti järjestettävien tapahtumien järjestelyihin lippukunnasta sopivat tekijät. 
- Osallistuu kärkikolmikon kanssa aluetapaamisiin
- Osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin pestiään tukeviin tapahtumiin.
- Pitää yllä lippukunnan nettisivujen ansiomerkit rekisteriä 

Talousvastaava 

- Huolehtii laskujen maksamisesta ajoissa. 
- Maksaa hyväksytyt tilitykset. 
- Valvoo lpk:n budjetin toteutumista ja pitää kirjanpidon ajan tasalla. - Päivittää kirjanpidon kerran kuukaudessa. 
- Tiedottaa hallitusta säännöllisesti taloudellisesta tilanteesta. 
- Huolehtii, että kulukorvauslomake on kaikkien saatavilla. 
- Myöntää tarvittaessa ennakkoa hankintoihin. 
- Hoitaa tilitysten ja rahojen karhuamiset, laskujen lähettämiset. 
- Ylläpitää ryhmäkassojen kirjanpitoa. 
- Huolehtii yhdessä lpkj:n kanssa nuorisoasiainkeskuksen leiri- ja yleisavustusten hakemisesta. 
- Tekee talousarvion. 
- Laatii tilinpäätöksen. 
- Toimittaa tilinpäätöksen ja kirjanpidon kevätkokouksessa päätetyille toiminnantarkastajille.
- Arkistoi toimintakauden kokouspöytäkirjat liitteineen, tilinpäätöksen (paperisena ja CD:llä), taseen, toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen 
- Kilpailuttaa vakuutukset, sähköt ym. sopimukset.

Viestintävastaava 

- Vastaa hallituksen sisäisestä tiedotuksesta yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa.
- Vastaa lippukunnan sisäisestä viestinnästä. 
- Toimii yhteistyössä SoMe-vastaavan kanssa ja koordinoi lippukunnan kokonaisvaltaista viestintää.
- Vastaa yhdessä SoMe-vastaavan kanssa lippukunnan tiedotus- sekä mainostustoiminnasta
- Toimii sihteerinä hallituksen ja jn:n kokouksissa ja laatii niistä pöytäkirjat.
- Laatii tiivistelmän jn:n ja hallituksen kokouksesta ja lähettää sen jn-sähköpostilistalle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. 
- Kirjoittaa hallituksen kokouspöytäkirjan liitteineen ja lähettää sen viikon kuluessa jn-sähköpostilistalle. 
- Pyytää talousvastaavalta hyväksyttyjen raha-anomusten numerot pöytäkirjaan.
- Tekee mahdolliset korjaukset ja tarkennukset ja päivittää lopullisen version Drive kansioon ja tulostaa hyväksyttäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

SoMe-vastaava

- Luo lippukunnan vuosittaisen SoMe-strategian
- Huolehtii nettisivujen ja sosiaalisen median (instagram ja facebook) sisällöistä
- Toimii yhteistyössä viestintävastaavan kanssa ja koordinoi lippukunnan kokonaisvaltaista viestintää
- Vastaa yhdessä viestintävastaavan kanssa lippukunnan tiedotus- sekä mainostustoiminnasta

Kämppäisäntä 

- Vastaa kämppien kunnosta, varustuksesta, huollosta ja kehittämisestä. - Vastaa varauslistan päivittämisestä. 
- Vastaa lippukuntalaisten kämppämaksujen tilityksestä ja ulkopuolisten vuokrien laskutuksesta. 
- Pitää lpkj:n ja hallituksen ajan tasalla kämppien tilasta. 
- Järjestää yhdessä kannatusyhdistyksen ja johtajiston kanssa kämppätalkoita tarpeen mukaan. 
- Järjestää kämppäkoulutusta. 
- Arvioi kannatusyhdistyksen kanssa kämppien remonttitarpeet
- Kämppien huoltokirjan ylläpito

Kalustovastaava 

- Pitää yllä kalustoluetteloa. 
- Hoitaa kaluston lainaukset (kaluston haku ja toimittaminen lainaajalle sekä kaluston varauskirjaan merkintöjen tekeminen). 
- Huolehtii kaluston kunnosta ja varastoinnista. 
- Vastaa kaluston huollosta. 
- Vastaa kaluston toimittamisesta lippukunnan yhteisiin tapahtumiin.
- Huolehtii kalustoa koskevien lisähankintojen ehdottamisesta ja hankintojen tekemisestä.
- Ylläpitää SVPR:n kalustolainaussopimuksen mukaista luetteloa ja hoitaa tavaroiden luovutuksia.

Kalustokaappivastaava
- Pitää yllä kalustokaapin kalustoa. 
- Hoitaa kalustokaapin lainaukset (kaluston haku ja toimittaminen lainaajalle sekä  kaluston varauskirjaan merkintöjen tekeminen). 
- Huolehtii kalustokaapin kaluston kunnosta ja varastoinnista. 
- Vastaa kalustokaapin kaluston huollosta. 
- Huolehtii kalustokaapin kalustoa koskevien lisähankintojen ehdottamisesta ja  hankintojen tekemisestä. 

Koloisäntä/-emäntä 

- Pitää yllä kolon avainten rekisteriä. 
- Vastaa kolon siisteydestä. 
- Järjestää tarpeen vaatiessa kolotalkoot. 
- Huolehtii tarvittavien hankintojen hoitamisesta. 
- Huolehtii ryhmien viikoittaisen siivouslistan toteutuksesta

SVPR:n keskusvaliokunnan jäsen

- Edustaa lippukuntaa SVPR:n kokouksissa. 
- Tiedottaa SVPR:ään lippukunnan ajankohtaiset asiat. 
- Tiedottaa hallitukselle SVPR:n ajankohtaiset asiat. 
- Toimii yhteyshenkilönä SVPR:n tapahtumiin.
- Huolehtii, että oman lippukunnan vastuuvuorot SVPR:n tapahtumien osalta järjestyvät

Turva-aikuinen (Pestikortti)

- Vähintään 18-vuotias
- On aktiivisesti läsnä lippukunnan tapahtumissa ja arjessa, jotta hän tulee tutuksi lippukunnan lapsille ja nuorille ja häntä on helppo lähestyä
- Pitää huolen, että kaikki lippukunnassa tietävät, että häneltä voi kysyä ja hänelle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten kohdalta
- Huolehtii, että partiolaisten vanhemmat tietävät, että lippukunnassa on käytössä Turvallisesti yhdessä –ohje sekä viestii vanhemmille asiasta esimerkiksi lippukunnan vanhempainillassa
- Neuvoo lippukunnan johtajistoa Turvallisesti yhdessä –ohjeeseen liittyvissä kysymyksissä tukee lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa toimimisessa sekä tarvittaessa osallistuu tällaisten tilanteiden hoitamiseen
- Seuraa lippukunnan johtajiston Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutuksen suorittamista ja varmistaa, että jokainen lippukunnan täysi-ikäinen jäsen sekä kaikki ryhmänjohtajat ovat suorittaneet Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutuksen
- Varmistaa, että jokainen lippukunnan uusi johtaja tuntee Turvallisesti yhdessä –ohjeen sisällön jakaa jokaiselle uudelle johtajalle Turvallisesti yhdessä –ohjeen sekä Turvallisesti yhdessä –haitarin (Suomen Partiolaisten ohjeen lastensuojelua vaativissa tilanteissa toimimiseen)
- On tarvittaessa yhteydessä piiriin Turvallisesti yhdessä –ohjeistukseen liittyvissä asioissa sekä lastensuojelua vaativissa tilanteissa
- Varmistaa, että piiritoimistoon ilmoitetaan kaikista lastensuojeluilmoitusta vaativista tilanteista, vaikka lippukunta tekisikin itse lastensuojeluilmoituksen
- Toteuttaa vapaaehtoisen rikostaustan selvityksen annettujen ohjeiden mukaisesti, kun edellytykset siihen täyttyvät (ks. Turvallisesti yhdessä –ohje s. 17-19) ja merkitsee Kuksaan henkilön tietoihin merkinnän (tarkistuspäivämäärä) toteutetusta rikostaustan selvityksestä (Kuksassa kohta Vapaaehtoisen rikostaustan selvitys)
- Turva-aikuisen tukena toimii kärkikolmikko

Varainkeruuvastaava
- huolehtii lippukunnan varainkeruutapahtumien organisoinnista
- toimii joulukampanjapäällikkönä
- vastaa itsenäisyyspäivän varainkeruutilaisuusosuuden organisoinnista
- vastaa lippukunnan vuosittaisten varainkeruu tapahtumien organisoinnista ja toteuttamisesta 
- vastaa muiden ilmenevien varainkeruutilaisuuksien toteutumisesta

 

Ryhmänjohtajapestit:

Akela (Pestikortti)

- Tuntee sudenpentujen partio-ohjelman
- Suunnittelee ja toteuttaa lauman toiminnan (kokoukset ja retket)
- Osallistuu ryhmänsä kanssa LPK/SVPR/PäPa/SP järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin
- Kouluttautuu tehtävään
- Pitää yhteyttä sudenpentujen vanhempiin
- Huolehtii raportoinnit ryhmän tapahtumista ja täyttää kausien päätteeksi toimintakertomukset

Sampo (Pestikortti)

- Tuntee seikkailijoiden partio-ohjelman
- Suunnittelee ja toteuttaa joukkueen toiminnan (kokoukset ja retket)
- Osallistuu ryhmänsä kanssa LPK/SVPR/PäPa/SP järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin
- Kouluttautuu tehtävään
- Pitää yhteyttä seikkailijoiden vanhempiin
- Huolehtii raportoinnit ryhmän tapahtumista ja täyttää kausien päätteeksi toimintakertomukset

Tarpojavartionjohtaja

- Tuntee tarpojien partio-ohjelman
- Suunnittelee ja toteuttaa vartion toiminnan (kokoukset ja retket)
- Osallistuu ryhmänsä kanssa LPK/SVPR/PäPa/SP järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin
- Kouluttautuu tehtävään
- Pitää yhteyttä tarpojien vanhempiin
- Huolehtii raportoinnit ryhmän tapahtumista ja täyttää kausien päätteeksi toimintakertomukset

Tarpojaluotsi (Pestikortti)

- Antaa tilaa itsenäiseen tekemiseen
- Luo ympärille turvallisen ympäristön
- Toimii positiivisena roolimallina
- Tuntee tarpojien partio-ohjelman ja kasvatustavoitteet
- Käy rakentavia palautekeskusteluja
- Suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti tarpojien kanssa
- Auttaa tarpojia suunnittelemaan retket
- Kannustaa tarpojia osallistumaan LPK/SVPR/PäPa/SP tapahtumiin ja kilpailuihin
- Huolehtii, että tarpojat osaavat raportoida retkensä
- Täyttää toimintakertomuksen tarpojien kanssa
- Huolehtii yhteydenpidosta vanhempiin
- Käy luotsikoulutuksen

Samoajaluotsi (Pestikortti)

- Antaa tilaa itsenäiseen tekemiseen.
- Luo ympärille turvallisen ympäristön
- Toimii positiivisena roolimallina
- Tuntee samoajien partio-ohjelman ja kasvatustavoitteet
- Käy rakentavia palautekeskusteluja
- Suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti samoajien kanssa
- Auttaa samoajia suunnittelemaan retket
- Kannustaa osallistumaan koulutuksiin
- Kannustaa samoajia osallistumaan LPK/SVPR/PäPa/SP tapahtumiin ja kilpailuihin
- Huolehtii, että samoajat osaavat raportoida retkensä
- Täyttää toimintakertomuksen samoajien kanssa
- Käy luotsikoulutuksen

Vaeltajaluotsi (Pestikortti)

- Antaa tilaa itsenäiseen tekemiseen.
- Luo ympärille turvallisen ympäristön
- Toimii positiivisena roolimallina
- Tuntee vaeltajien partio-ohjelman ja kasvatustavoitteet
- Käy rakentavia palautekeskusteluja
- Suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti vaeltajien kanssa
- Auttaa vaeltajia suunnittelemaan retket
- Kannustaa osallistumaan koulutuksiin
- Kannustaa vaeltajien osallistumaan LPK/SVPR/PäPa/SP tapahtumiin ja kilpailuihin
- Huolehtii, että vaeltajien osaavat raportoida retkensä
- Täyttää toimintakertomuksen vaeltajien kanssa
- Käy luotsikoulutuksen