SUOMEN PARTIOLAISTEN ANSIOMERKIT 

Lista Suomen Partiolaisten ansiomerkkien saaneista lippukuntalaisistamme.

SANKARIMERKKI
Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut taikka he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki. Ehdotuksen liitteeksi tulee lisätä esimerkiksi viranomaisen lausunto tapahtuneesta, mahdolliset lehtiartikkelit ja muut ulkopuolisten selvitykset tapahtuneesta.

SUURI ANSIORISTI
Suuri ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta maamme partioliikkeen hyväksi. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä ja sitä, että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioidensa ja persoonallisuutensa perusteella.

KULTAINEN ANSIORISTI
Kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen partiotoiminnan ja piirin sekä lippukunnan hyväksi.

HOPEINEN ANSIORISTI
Hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai piirin sekä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Hopeisen ansioristin saajalla tulisi olla piiri- tai keskusjärjestötason tehtäviä.

HOPEINEN ANSIOMITALI
Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä, joita leimaa nousujohteisuus.

PRONSSINEN ANSIOMITALI
Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, piirissä tai järjestössä.

HOPEAJOUTSEN JA HOPEASUSI
Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle partiojohtajalle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle, joka on vähintään 15–25 vuoden ajan toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä tai partiopiirissä ja lippukunnassa ja on saavuttanut arvoaseman laajalti tunnettuna partiopersoonana. Pitkäaikainen, johdonmukainen yhden partion osa-alueen sektoriansio (esim. sisu, koulutus, partiotaitokilpailut) katsotaan myös riittäväksi osoitukseksi vastuullisesta tehtävästä. Saaja on omalla poikkeuksellisen suurella panoksellaan positiivisesti ja rakentavasti vienyt partiotoimintaa eteenpäin sekä lisännyt partioliikkeen tunnettuutta. Lisäksi merkin saajalta odotetaan, että hänen tekemänsä partiotyö on partioliikettä kehittävää ja aatteellisesti erittäin vahvaa. Hopeajoutsen- tai Hopeasusi-ehdotuksesta tulee ilmetä partiojohtajan koko partioura tehtävineen sekä ne perustelut, jotka tekevät asianomaisesta merkittävän ja tunnetun partiopersoonan sekä kuvaavat hänen aatteellista partiotyötään. Laaja tunnettavuus partiolaisena edellyttää pääsääntöisesti puoltolausuntoa usealta taholta. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi piirit, aluejärjestöt, lippukuntaryhmittymät, seurakunta ja muut taustayhteisöt sekä muut kolmannen sektorin toimijat ja kunnat.

I-LUOKAN MANNERHEIM-SOLKI
I luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti aatteellisesti kunnostautuneelle partiolaiselle. I luokan Mannerheim-solkea voidaan ehdottaa ehdotusvuonna enintään 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka on suorittanut ikäkausijohtajan (akela/sampo/luotsi) koulutuksen tai partiojohtajan peruskoulutuksen. Suoritettu partiojohtajaperuskoulutus osoittaa partiolaisen sitoutumista partiojohtajan tehtäviin ja partioliikkeeseen. Perusteluita kirjattaessa tulee näkyä, miten I luokan soljen saaja on aatteellisesti kasvanut ja taidoiltaan kehittynyt partiojohtajana. Kun II luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään partion arvoihin sitoutumista, niin I luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään tämän lisäksi, että hän pystyy soveltamaan partion aatepohjaa toimissaan ja käyttäytymisessään. Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön myös silloin, jos hän opiskelun tai työn vuoksi toimii toiselta paikkakunnalta käsin. Toiminta voi tapahtua osin verkkopalveluiden välityksellä. Toimiminen opiskelupaikkakunnalla toisessa lippukunnassa katsotaan ansioksi. Pelkästään esimerkiksi kuukausittaisen, viikonloppuihin sijoittuvan projektitoiminnan lippukunnassa ei katsota olevan riittävän säännöllistä. I luokan soljen voi saada aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua II luokan soljen myöntämisestä. Mikäli partiolaiselle ehdotetaan I luokan Mannerheim-solkea ilman aiempaa II luokan solkea, tulee ehdotuksessa esittää perustelut myös II luokan soljen vaatimuksiin.

- aatteellisesti kasvanut partiojohtajana
- ehdotusvuonna enintään 23-vuotias
- osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön
- ikäkausijohtajan tai partiojohtajan peruskoulutus

II-LUOKAN MANNERHEIM-SOLKI
II luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää 17–19-vuotiaalle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti ja innostuneesti partiotehtävissä. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että soljen saaja on suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin (Kimin hymy tai Liljaleijona). Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Ehdotuksessa tulee olla partion ulkopuolisen tahon suositus.

- sitoutuminen partion arvoihin
- ehdotusvuonna 17-19-vuotias
- osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön
- suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin

PYHÄN YRJÖN SOLKI
Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa, ja hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä hoitanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä. Merkin saaja saa olla ehdotusvuonna enintään 23-vuotias.

- 2 vuotta aktiivista vaeltajatoimintaa
- ehdotusvuonna enintään 23-vuotias

COLLANIN SOLKI
Collanin solki voidaan myöntää lippukunnassa vuosittain yhdelle sudenpentu- ja yhdelle seikkailijaikäkauden viikoittaisesta toiminnasta vastaavalle johtajalle. Ehdotushetkellä tunnustuksen saajan tulee olla toiminut vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi. Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Collanin solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle akelalle tai sammolle. Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. SP:n ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Collanin soljet.

- ikäkautensa esimerkillinen vastuunkantaja
- vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona
- pääsääntöisesti yksi merkki/ikäkauden johtajat/vuosi

LOUHISUDEN SOLKI
Merkki myönnetään nuorelle vartionjohtajalle, joka on osoittanut johtajuutta ja käyttänyt menestyksekkäästi partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten partion arvoja, vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa.

Merkin saajan tulee olla ehdottamisvuonna iältään 15–18-vuotias. Ehdotushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään 6 kuukautta vartion- tai venekunnanjohtajana. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi. Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Louhisuden solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle vartionjohtajalle. Jos lippukunnassa on useita osastoja (esimerkiksi tytöt ja pojat), voidaan ansiomerkki myöntää yhdelle vartionjohtajalle kustakin osastosta. Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. SP:n ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Louhisuden soljet.
- 15–18-vuotias
- vähintään puoli vuotta vartionjohtajana
- toimintavuoden aikana parhaiten toteuttanut partiomenetelmää
- pääsääntöisesti yksi merkki/lippukunta/vuosi

 

Lisätietoa Suomen Partiolaisten ansiomerkeistä löydät täältä.